Tietosuojaseloste Vantaan Taksi Oy

Rekisterinpitäjä

Vantaan Taksi Oy
Y-tunnus: 0861533-3
Käyntiosoite: Rahtitie 3, 01530 Vantaa
Postiosoite: Rahtitie 3, 01530 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toni Kontio
Puhelin: 09 8256 5555
Sähköpostiosoite: toni.kontio@vantaantaksi.fi

Tietosuojavastaava: Jussi Taskinen
Puhelin: 09 8386 6353
Sähköpostiosoite: jussi.taskinen@vantaantaksi.fi

Rekisterin nimi

Vantaan Taksi Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Vantaan Taksi Oy:n ja asiakkaan välinen
asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Vantaan Taksi Oy:n tai sen
valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

 • Vantaan Taksi Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen
  ja suunnittelu.
 • Vantaan Taksi Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito,
  asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen,
  kehittäminen sekä seuranta.
 • Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien
  toimenpiteiden yhteydessä.
 • Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja
  raportoinnin tarpeisiin sekä Vantaan Taksi Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen.
 • Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai
  ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Vantaan Taksi Oy:n asiakkaana olevat tai
aiemmin olleet henkilöt sekä Vantaan Taksiin yhteydessä olleet henkilöt.
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Vantaan Taksi Oy:n asiakkaana olevan tai aiemmin olleen henkilön perustiedot, kuten
  nimi, henkilötunnus, sukupuoli, kieli ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite,
  puhelinnumero)
 • Vantaan Taksi Oy:n ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten
  tilaustiedot, asiakashistoria (esim. palveluiden käyttötiedot ml. hoitavan henkilön
  ammattiryhmä, esim. ostokäsittelijä, myyjä), mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja –
  kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito, tiedot yhteydenotoista ml.
  puheluiden taltiointi ja muut palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot.
 • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama
  sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö)
 • Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.
 • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä
  oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän selain, IPosoite,
  käynnin kellonaika, vieraillut sivut, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut
  verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia
  tietoja.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.
 • Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 11 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.
  Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Vantaan Taksi Oy:n konserniyhtiöille ja/tai
  ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa
  rajoissa.

Henkilötietojen säilytysaika

Vantaan Taksi säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle
päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä
asiointiin liittyvistä tapahtumista.
Palvelua tilaavilta yhteistyökumppaneilta jotka välittävät Vantaan Taksi Oy:lle tietoja
asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista.
Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava
osapuoli.
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, ja muut tunnetut järjestelmät.
Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden Vantaan Taksi Oy:n yhteistyökumppaneiden, kuten
esimerkiksi vakuutusyhtiön toimittamia tietoja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto euroopan unionin tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan Vantaan Taksi Oy:n markkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin
Vantaan Taksi Oy:n henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja
sen asettamissa rajoissa.
Henkilötietoja ei luovuteta Vantaan Taksi Oy:n tai Vantaan Taksi Oy:n lukuun toimivien
palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen
ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten
mukaan.
Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen
oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston
käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Vantaan Taksi Oy:n työntekijät, salassapitosopimuksella
sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus
käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus. Työtiloissa liikkumista
valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja
muilla teknisillä keinoilla suojattuja ml. hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön
valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön
ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä
kohdistuvaa käsittelytoimia, joita Vantaan Taksi kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä
osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Vantaan Taksi Oy:n ja rekisteröidyn välinen
asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän
tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä
yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Vantaan Taksi voi
kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Vantaan Taksi Oy:n
asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan
yhteydenoto mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta
tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan yhteydenotot mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Vantaan Taksi Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa
käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Vantaan Taksi Oy:n vastausta
tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään
rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada
tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot
toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Vantaan
Taksi ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Profilointi

Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Vantaan Taksi voi
hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle
asiakastunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä
koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän
jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.
Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

Evästeiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden
vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein
nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme
vierailevat selaimet.

Kolmansien osapuolien suorittama tiedonkeruu

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Vantaan Taksi Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia,
mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet
osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa
palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai
tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen
osapuolen asettamia mainoksia Vantaan Taksi Oy:n ulkopuoliselta palvelimelta, nämä
kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä
olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet
osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan
itsesääntelyohjeistuksia.
Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike.
Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme,
mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme,
Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin
sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com.
Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä.
Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa
koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Vantaan Taksi Oy:lle,
ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.
Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa
koskeviin ehtoihin voi Facebookin osalta tutustua täällä, Twitterin osalta täällä, Google+:n
osalta täällä ja LinkedIn:n osalta täällä.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme
vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.
Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Yhteydenotot

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön.
Vantaan Taksi voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja
rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin
ryhtymistä.
Mikäli Vantaan Taksi havaitsee, että tietopyyntöjä käytetään selkeästi väärin ja haitallisissa
tarkoituksissa voidaan tietopyynnön esittäjä velvoittaa korvaamaan kohtuulliset kulut
tietopyynnön toteuttamiseen kuluvasta työmäärästä, tai Vantaan Taksi voi kieltäytyä
tietopyynnön suorittamisesta.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös
lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön
säännöllisesti.

Uutiskirjeet

Käytämme Mailchimp järjestelmää markkinointialustanamme. Klikatessanne liity painiketta, huomioitte että tietojanne siirretään Mailchimp järjestelmään niiden käsittelyyn.

Lue lisää Mailchimp:in tietosuojakäytännöistä tästä

 

Käytämme Mailchimp järjestelmää markkinointialustanamme. Klikatessanne liity painiketta, huomioitte että tietojanne siirretään Mailchimp järjestelmään niiden käsittelyyn.

Lue lisää Mailchimp:in tietosuojakäytännöistä tästä

 

Vantaan Taksi Oy Ltd -Privacy Policy

REGISTER CONTROLLER

Vantaan Taksi Oy Ltd

Business ID: 0861533-3

Street address: Rahtitie 3, 01530 Vantaa

Postal address: Rahtitie 3, 01530 Vantaa

CONTACT PERSON FOR MATTERS CONCERNING THE REGISTER

Toni Kontio

Telephone: +358 (0)9 8256 5555

Email address: toni.kontio@vantaantaksi.fi

Data Protection Officer: Jussi Taskinen

Telephone: +358 (0)9 8386 6353

Email address: jussi.taskinen@vantaantaksi.fi

REGISTER NAME

Vantaan Taksi Oy Ltd – Customer Register

PURPOSE AND BASIS FOR PROCESSING PERSONAL DATA

The primary basis for processing personal information is a customer relationship or an assignment between Vantaan Taksi Oy Ltd and the client’s consent to process personal data.

Personal data can be processed by Vantaan Taksi Oy Ltd or its authorized partners or practitioners for the following purposes:

 • Offering, delivering, producing and coordinating products and services of Vantaan Taksi Oy Ltd.
 • Managing and maintaining the customer relationship between the client and Vantaan Taksi Oy Ltd, executing, developing and monitoring customer service and related communication and marketing.
 • Personal data can also be processed in connection with other operations related to the customer relationship.
 • Personal data is also processed for ordering, invoicing, feedback, doing business, reporting, and developing the business of Vantaan Taksi Oy Ltd.
 • Processing can be outsourced to external service providers or practitioners according to privacy legislation and within its limits.                                                                                                               DATA CONTENT OF THE REGISTER

The persons whose data may be processed include current and prior Vantaan Taksi Oy Ltd customers and persons who have been in contact with Vantaan Taksi.

The following data may be stored in the register:

 • Basic information, such as name, social security number, gender, native language, and contact details (address, email address, phone number) of current or prior Vantaan Taksi Oy Ltd customers or persons
 • Information related to the customer relationship between Vantaan Taksi Oy Ltd and the registered entities, such as order information, customer history (for example, service usage information, including the occupational group of the contact person, e.g., purchaser, salesperson), possible consent or prohibition of direct marketing and other communication between the parties and the information related to it, including recording phone calls and additional information related to providing the service.
 • Other potential information provided by the customer and possible self-produced content (for example, contact request submitted on the website)
 • Information regarding data transfer and the basis for the transfer.
 • Other details related to the customer relationship, such as website usage information associated with the registered person, including the user’s browser, IP address, time of the visit, visited websites, website address from which the user entered the site, and the server used to visit the website.
 • Necessary information related to the use of authentication and verification tools and services.
 • Information related to data processing, including storage date and data source.
 • Profiling purposes described in section 11 of this Privacy Policy.

According to privacy legislation and within its limits, processing can be outsourced to Vantaan Taksi Oy Ltd group companies and/or external service providers.

STORAGE TIME FOR PERSONAL DATA

Vantaan Taksi Oy Ltd stores personal data in the register until the grounds for storing personal information ends. Data storage time is based on the legislation in force.

REGULAR DATA SOURCES

Data is primarily collected from the following sources:

The registered person themselves and from events related to the customer relationship, service usage, communication and transactions.

Partners subscribing to the service who provide Vantaan Taksi Oy Ltd with information on events related to customer relationship, service usage, communication and transactions.

Parties providing authentication or verification services, address services, update services, status inquiry services or other similar services.

Population Information System maintained by Digital and Population Data Services Agency, and other known systems.

Information provided by other Vantaan Taksi Oy Ltd partners, such as an insurance company, can also be added to the register.

RELEASE OF DATA AND DATA TRANSFER OUTSIDE EUROPEAN UNION OR EUROPEAN ECONOMIC AREA

According to privacy legislation and within its limits, personal data is released to Vantaan Taksi Oy Ltd.’s marketing register and other potential person registers maintained by Vantaan Taksi Oy Ltd.

Personal data will not be disclosed outside the parties involved in the production, development or maintenance of services and communications on behalf of Vantaan Taksi Oy Ltd or Vantaan Taksi Oy Ltd, except based on the agreement, separate consent, and/or specific regulations.

Customer data is not transferred outside European Union or European Economic Area.

PRINCIPLES OF REGISTER PROTECTION

Possible manual materials are stored in a locked space accessed only by authorized persons. Only those employees of Vantaan Taksi Oy Ltd, professionals bound by a non-disclosure agreement or subordinates of a partner, who have the right to process personal data for their work and are bound by a separate data protection requirement, are entitled to use the systems or digital materials containing personal data. Movement in the work premises is monitored by access control. The data is collected in databases protected by firewalls, passwords and other technical measures, including controlled granting of access rights and their monitoring, use of encryption techniques, the guidance of personnel involved in the processing of personal data, and careful selection of subcontractors.

DATA SUBJECT’S RIGHTS REGARDING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

  • The right to object to personal data processing and direct marketing

The registered person has the right, related to a specific personal situation, to object to the processing operations concerning themselves by Vantaan Taksi Oy Ltd, which are based on the customer relationship between Vantaan Taksi Oy Ltd and the registered person. The registered person may submit a statement of objection following section 12 of this Privacy Policy. In connection with the claim, the registered person must identify the specific situation based on which they object to the processing. Vantaan Taksi may refuse to execute a request for objection on the grounds provided by law.

 • The right to access information

The registered person has the right to review their personal data stored in the customer register maintained by Vantaan Taksi oy Ltd. The request for review must be submitted according to section 12 of this Privacy Policy. The right for review can be repelled on the grounds provided by law.

 • The right to request rectification, removal or restriction of the processing.

A request for correction of incorrect, unnecessary, incomplete or outdated information shall be made following section 12 of this Privacy Policy.

The registered person also has the right to request Vantaan Taksi Oy Ltd to restrict the processing of their data, for example, if the registered person is waiting for a response from Vantaan Taksi Oy Ltd to rectify or remove their information.

 • The right to transfer data from one system to another

To the extent that the registered person has provided information to the customer register, which is processed with the person’s consent or based on an assignment, the registered person shall have the right to obtain such information in a machine-readable form and transfer this information to another controller.

 • The right to file a complaint to supervisory authority

The registered person has the right to file a complaint to a competent supervisory authority if Vantaan Taksi Oy Ltd has not followed applicable privacy legislation in their acts.

PROFILING

As part of processing the personal data stored in the customer register, Vantaan Taksi can utilize the data also for profiling purposes. The profiling is executed by creating a customer identifier for the registered person, which can be used to combine data of the registered person collected when using the service. After this, a profile, as described above, can be compared to profiles created for other registered persons.

The purpose of profiling is to investigate service demand and customer behavior.

 • Use of cookies

We may collect information about the user’s terminal device using cookies and other similar technologies, such as the browser’s local data warehouse. A cookie is a small text file that the browser saves on the user’s terminal device. Cookies often contain an anonymous, unique identifier that allows us to identify and count the browsers that visit our website.

 • Data collection by third parties

Third parties refer to Vantaan Taksi Oy Ltd.’s external entities, such as advertisers, advertising networks and measurement and monitoring service providers. These so-called third parties may place cookies on a user’s terminal device when a user visits our services, for example, to provide the user with targeted advertising or to compile statistics on traffic to various websites. As the user’s browser then requests advertisements set by a third party from a server outside Vantaan Taksi Oy Ltd, these third parties may view, edit or place their own cookies as if the user were on their websites. We strive to ensure that these third parties comply with applicable law and industry self-regulatory guidelines through contractual arrangements.

Our services may use so-called social plugins such as the Facebook likes button. For example, the buttons for Facebook’s community plugins may appear on some of our services, but their content comes directly from Facebook. When a visitor visits our service, the Facebook community plugin recognizes that the user is logged in to Facebook. The page will display customized content on the plugin as if the user were on Facebook.com. If the user is not logged in to Facebook, the community plugins do not display customized content. Facebook may collect information about a user’s visit according to its current privacy statement. Facebook will not disclose the collected information to Vantaan Taksi Oy Ltd unless the user has given their express consent.

The user can read the social services terms in each service. The Privacy Policy for Facebook can be found here, for Twitter here, for Google+ here, and for LinkedIn here.

Our services may also contain links to sites other than those listed above, but we are not responsible for the privacy policies or the content of those third-party sites. We encourage you to review the privacy policy of each site.

CONTACT

The person mentioned in section 2 should be contacted with any questions related to this register description and the situation related to exercising the data subject’s rights.

Vantaan Taksi may ask the registered person to specify their request in writing. If necessary, the identity of the registered person may be verified before other measures are taken.

If Vantaan Taksi finds that requests for information are being clearly misused and for harmful purposes, the person requesting the information may be required to reimburse reasonable costs for the amount of work needed to complete the request, or Vantaan Taksi may refuse to comply with the request.

CHANGES TO THE PRIVACY POLICY

We are constantly developing our services and reserve the right to change this privacy policy by notifying you of it in our services. Changes may also be based on changes in legislation. We recommend that you review the contents of this privacy policy regularly.