Tietosuojaseloste Vantaan Taksi Oy

Rekisterinpitäjä

Vantaan Taksi Oy
Y-tunnus: 0861533-3
Käyntiosoite: Rahtitie 3, 01530 Vantaa
Postiosoite: Rahtitie 3, 01530 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toni Kontio
Puhelin: 09 8256 5555
Sähköpostiosoite: toni.kontio@vantaantaksi.fi

Tietosuojavastaava: Jussi Taskinen
Puhelin: 09 8386 6353
Sähköpostiosoite: jussi.taskinen@vantaantaksi.fi

Rekisterin nimi

Vantaan Taksi Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Vantaan Taksi Oy:n ja asiakkaan välinen
asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Vantaan Taksi Oy:n tai sen
valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

 • Vantaan Taksi Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen
  ja suunnittelu.
 • Vantaan Taksi Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito,
  asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen,
  kehittäminen sekä seuranta.
 • Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien
  toimenpiteiden yhteydessä.
 • Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja
  raportoinnin tarpeisiin sekä Vantaan Taksi Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen.
 • Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai
  ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Vantaan Taksi Oy:n asiakkaana olevat tai
aiemmin olleet henkilöt sekä Vantaan Taksiin yhteydessä olleet henkilöt.
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Vantaan Taksi Oy:n asiakkaana olevan tai aiemmin olleen henkilön perustiedot, kuten
  nimi, henkilötunnus, sukupuoli, kieli ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite,
  puhelinnumero)
 • Vantaan Taksi Oy:n ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten
  tilaustiedot, asiakashistoria (esim. palveluiden käyttötiedot ml. hoitavan henkilön
  ammattiryhmä, esim. ostokäsittelijä, myyjä), mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja –
  kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito, tiedot yhteydenotoista ml.
  puheluiden taltiointi ja muut palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot.
 • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama
  sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö)
 • Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.
 • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä
  oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän selain, IPosoite,
  käynnin kellonaika, vieraillut sivut, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut
  verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia
  tietoja.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.
 • Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 11 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.
  Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Vantaan Taksi Oy:n konserniyhtiöille ja/tai
  ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa
  rajoissa.

Henkilötietojen säilytysaika

Vantaan Taksi säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle
päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä
asiointiin liittyvistä tapahtumista.
Palvelua tilaavilta yhteistyökumppaneilta jotka välittävät Vantaan Taksi Oy:lle tietoja
asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista.
Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava
osapuoli.
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, ja muut tunnetut järjestelmät.
Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden Vantaan Taksi Oy:n yhteistyökumppaneiden, kuten
esimerkiksi vakuutusyhtiön toimittamia tietoja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto euroopan unionin tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan Vantaan Taksi Oy:n markkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin
Vantaan Taksi Oy:n henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja
sen asettamissa rajoissa.
Henkilötietoja ei luovuteta Vantaan Taksi Oy:n tai Vantaan Taksi Oy:n lukuun toimivien
palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen
ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten
mukaan.
Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen
oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston
käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Vantaan Taksi Oy:n työntekijät, salassapitosopimuksella
sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus
käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus. Työtiloissa liikkumista
valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja
muilla teknisillä keinoilla suojattuja ml. hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön
valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön
ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä
kohdistuvaa käsittelytoimia, joita Vantaan Taksi kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä
osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Vantaan Taksi Oy:n ja rekisteröidyn välinen
asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän
tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä
yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Vantaan Taksi voi
kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Vantaan Taksi Oy:n
asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan
yhteydenoto mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta
tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan yhteydenotot mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Vantaan Taksi Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa
käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Vantaan Taksi Oy:n vastausta
tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään
rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada
tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot
toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Vantaan
Taksi ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Profilointi

Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Vantaan Taksi voi
hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle
asiakastunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä
koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän
jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.
Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

Evästeiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden
vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein
nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme
vierailevat selaimet.

Kolmansien osapuolien suorittama tiedonkeruu

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Vantaan Taksi Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia,
mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet
osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa
palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai
tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen
osapuolen asettamia mainoksia Vantaan Taksi Oy:n ulkopuoliselta palvelimelta, nämä
kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä
olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet
osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan
itsesääntelyohjeistuksia.
Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike.
Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme,
mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme,
Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin
sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com.
Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä.
Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa
koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Vantaan Taksi Oy:lle,
ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.
Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa
koskeviin ehtoihin voi Facebookin osalta tutustua täällä, Twitterin osalta täällä, Google+:n
osalta täällä ja LinkedIn:n osalta täällä.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme
vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.
Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Yhteydenotot

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön.
Vantaan Taksi voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja
rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin
ryhtymistä.
Mikäli Vantaan Taksi havaitsee, että tietopyyntöjä käytetään selkeästi väärin ja haitallisissa
tarkoituksissa voidaan tietopyynnön esittäjä velvoittaa korvaamaan kohtuulliset kulut
tietopyynnön toteuttamiseen kuluvasta työmäärästä, tai Vantaan Taksi voi kieltäytyä
tietopyynnön suorittamisesta.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös
lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön
säännöllisesti.

Uutiskirjeet

Käytämme Mailchimp järjestelmää markkinointialustanamme. Klikatessanne liity painiketta, huomioitte että tietojanne siirretään Mailchimp järjestelmään niiden käsittelyyn.

Lue lisää Mailchimp:in tietosuojakäytännöistä tästä